Zgłoszenie naprawy dla klientów detalicznych oraz nie będących partnerami Eura


Szanowny Kliencie,

w celu zgłoszenia naprawy naszego produktu, prosimy o wybranie najdogodniejszej formy zlecenia:

 

1. Formularz on-line:

Dzięki tej formie zgłoszenia, po prawidłowym wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, w dowolnym momencie będą mieli Państwo możliwość wglądu w status swojego zgłoszenia reklamacyjnego. Po weryfikacji zgłoszenia, Serwis może skontaktować się z Państwem w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji lub ustalenia formy wysyłki produktu.

2. Formularz tradycyjny:

Korzystając z tej formy zgłoszenia, prosimy o wydrukowanie i prawidłowe wypełnienie formularza. Następnie formularz oraz kopię dowodu zakupu, należy dołożyć do paczki z uszkodzonym produktem i przesłać do serwisu na niżej wskazany adres:

 

Serwis Eura-Tech
Przemysłowa 35A
84-200 Wejherowo

3. Zgłoszenie Reklamacji w punkcie zakupu:

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo możliwość zgłoszenia reklamacyjnego na uszkodzony produkt w punkcie sprzedaży, w którym dokonali Państwo zakupu. Szczegółowych informacji uzyskają Państwo bezpośrednio u sprzedawcy.

UWAGA!

Nasz serwis dokonuje wyłącznie napraw gwarancyjnych i odpłatnych. Jeżeli chcą Państwo zgłosić inną formę reklamacji np.: rękojmia lub niezgodność towaru z umową, należy skierować sprawę do sprzedawcy urządzenia.

W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, Serwis może obciążyć klienta kosztami diagnozy i transportu. Część produktów nie jest objęta reklamacją door to door, więc należy zareklamować je poprzez sprzedawcę o czym może poinformować Państwa nasz Serwis.

Więcej informacji o prawach konsumenta znajdziesz tutaj.

Warunki napraw gwarancyjnych


 1. Eura-Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwany dalej "Gwarantem"), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej "Produktem").
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
 3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
 4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o. o. (zwany dalej "Serwisem").
 5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT).
 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
 7. Gwarancją nie są objęte:
  • akcesoria / materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatorki czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
  • uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbałością użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
  • uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
  • Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
 8. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale "Warunki Gwarancji". Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
  • prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy,
  • dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
 10. Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
 11. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawione Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
 12. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakąkolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
 13. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
 14. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
 15. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
  • jest sprawny,
  • był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
  • uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
  • ma zerwaną plombę,
  • spełnia warunki podane w pkt. 8,
  wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
 16. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
  • w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
  • naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
 17. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
  • przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 18. Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
 19. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
 20. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji. Jeśli przesyłka jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, że była otwierana przez osoby nieuprawnione.
  • każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakichkolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
 21. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Warunki napraw odpłatnych


 1. Naprawa odpłatna to likwidacja usterek w Produkcie wykraczająca poza ramy naprawy gwarancyjnej lub ujawniona po upływie terminu gwarancji.
 2. Uszkodzony Produkt klient, zwany dalej "Reklamującym", dostarcza do Centralnego Serwisu "EURA-TECH", zwanego dalej Serwisem, na własny koszt. Przesyłanie uszkodzonego Produktu na koszt Serwisu, będzie się wiązało z odmową przyjęcia paczki lub dodatkowym kosztem obciążającym Reklamującego przy zwrocie Produktu.
 3. Uszkodzony Produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu do Serwisu.
 4. Po otrzymaniu Produktu, Serwis dokonuje jego oględzin i oceny stopnia uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje Reklamującego drogą mail'ową, telefoniczną o całkowitym kosztorysie naprawy produktu (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych). Serwis oczekuje na odpowiedź Reklamującego do 3 dni roboczych.
 5. W przypadku, jeśli Reklamujący:
  • wyraża zgodę na naprawę - wówczas w terminie 3 dni roboczych dokonywana jest naprawa (zgodnie z kosztorysem). Naprawiony produkt zostanie następnie wysłany wraz z niezbędną dokumentacją na wskazany adres firmą kurierską. Przy odbiorze paczki, Reklamujący jest zobowiązany uregulować należność za usługę serwisową.
  • rezygnuje z naprawy - Reklamujący zostaje obciążany kosztami transportu oraz diagnozy (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych) przy odbiorze paczki zwrotnej.
 6. Uszkodzone części, które wymieniono, stają się własnością Reklamującego i zostaną one dostarczone w paczce wraz z naprawionym Produktem.
 7. Na naprawiane lub wymieniane elementy/komponenty Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji.
 8. Jeżeli orientacyjna wartość naprawy Produktu przekroczy kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto nowego, identycznego Produktu. lub w wypadku braku w ofercie produktu o analogicznych parametrach , Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet naprawy urządzenia, w wysokości 40% wartości wyceny. W takim wypadku Reklamujący zobowiązany jest do dokonania przelewu- przedpłaty na konto Serwisu na uzgodnioną z Serwisem kwotę.
 9. Za wykonane usługi Serwis wystawia faktury VAT lub paragon.