Reklamacje


Szanowny Kliencie,

w celu jak najszybszego przyjęcia Twojej reklamacji do realizacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres: serwis@eura-tech.eu.

 

Proces rozpatrywania reklamacji zostanie rozpoczęty natychmiast po przyjęciu zgłoszenia.

Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji, poprzez nagranie wiadomości na automat zgłoszeniowy. W celu telefonicznego zgłoszenia reklamacji, należy zadzwonić pod nr 58 678 81 00, a następnie wybrać nr wewnętrzny automatu zgłoszeniowego. Prosimy nagrać swoją wiadomość, podając: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, nazwę urządzenia oraz krótką informację opisującą problem. Dział serwisu skontaktuje się z Państwem w przeciągu dwóch dni roboczych.

Nagranie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu serwisu i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z rozpatrzeniem reklamacji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych prosimy o rozłączenie się.

Uwaga! Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.


reklamacje

Zanim zdecydujesz się na zgłoszenie reklamacji zapoznaj się z regulaminem:

Warunki napraw gwarancyjnych


 1. Eura-Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwany dalej "Gwarantem"), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej "Produktem").
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
 3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
 4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o. o. (zwany dalej "Serwisem").
 5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiekolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
 6. W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
 8. Gwarancją nie są objęte:
  • akcesoria / materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatorki czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
  • uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbałością użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
  • uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
  • Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
 9. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale "Warunki Gwarancji". Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
  • Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
  • prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy,
  • dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
 11. Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
 12. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawione Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
 13. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakąkolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
 14. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
 15. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
 16. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
  • jest sprawny,
  • był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
  • uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
  • ma zerwaną plombę,
  • spełnia warunki podane w pkt. 8,
  wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
 17. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
  • w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
  • naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
 18. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
  • przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
  • podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
 19. Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
 20. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
 21. Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
 22. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
  • każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakichkolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
 23. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Warunki napraw odpłatnych


 1. Naprawa odpłatna to likwidacja usterek w Produkcie wykraczająca poza ramy naprawy gwarancyjnej lub ujawniona po upływie terminu gwarancji.
 2. Uszkodzony Produkt klient, zwany dalej "Reklamującym", dostarcza do Centralnego Serwisu "EURA-TECH", zwanego dalej Serwisem, na własny koszt. Przesyłanie uszkodzonego Produktu na koszt Serwisu, będzie się wiązało z odmową przyjęcia paczki lub dodatkowym kosztem obciążającym Reklamującego przy zwrocie Produktu.
 3. Uszkodzony Produkt należy całkowicie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu do Serwisu.
 4. Po otrzymaniu Produktu, Serwis dokonuje jego oględzin i oceny stopnia uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje Reklamującego drogą mail'ową, telefoniczną lub faksem o całkowitym kosztorysie naprawy produktu (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych). Serwis oczekuje na odpowiedź Reklamującego do 3 dni roboczych.
 5. W przypadku, jeśli Reklamujący:
  • wyraża zgodę na naprawę - wówczas w terminie 3 dni roboczych dokonywana jest naprawa (zgodnie z kosztorysem). Naprawiony produkt zostanie następnie wysłany wraz z niezbędną dokumentacją na wskazany adres firmą kurierską. Przy odbiorze paczki, Reklamujący jest zobowiązany uregulować należność za usługę serwisową.
  • rezygnuje z naprawy - Reklamujący zostaje obciążany kosztami transportu oraz diagnozy (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych) przy odbiorze paczki zwrotnej.
 6. Uszkodzone części, które wymieniono, stają się własnością Reklamującego i zostaną one dostarczone w paczce wraz z naprawionym Produktem.
 7. Na naprawiane lub wymieniane elementy/komponenty Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji.
 8. Brak odbioru Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 5, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne, wykorzystać na potrzeby Serwisu, lub przekazać do utylizacji.
 9. Jeżeli orientacyjna wartość naprawy Produktu przekroczy kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto nowego, identycznego Produktu. lub w wypadku braku w ofercie produktu o analogicznych parametrach , Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet naprawy urządzenia, w wysokości 40% wartości wyceny. W takim wypadku Reklamujący zobowiązany jest do dokonania przelewu- przedpłaty na konto Serwisu na uzgodnioną z Serwisem kwotę.
 10. Za wykonane usługi Serwis wystawia faktury VAT.

Cennik usług


  Uwaga! Wszystkie ceny podane poniżej są cenami brutto.

  usługa jednostka miary koszt uwagi
  wysyłka za pobraniem 1 paczka 18 zł wg cennika spedycji kurierskiej
  robocizna 1 rbh 60 zł * czas wykonwyanych czynności
  diagnoza 1 sztuka 30 zł w przypadku braku rezygnacji z naprawy przez klienta, usługa gratis


  *Czas wykonywanych czynności

  diagnoza urządzenia
  conajmniej
  3/4 rbh
  (45 min)
  wymiana któregokolwiek z komponentów (jednego): płyty głównej modułu wewnętrznego lub zewnętrznego, płyty sterującej, modułu pamięci, kineskopu, kamery, panela lcd, obudowy itp.
  sprawdzenie poprawności pracy naprawianego urządzenia
  sporządzenie niezbędnej dokumentacji
  każda kolejna czynność wymiany któregokolwiek komponentu i/lub elementu elektronicznego
  conajmniej
  1/3 rbh
  (20 min)